Udgangspunktet for formuleringen af Visionen for Rantzausminde Skole er
  • Lov om folkeskolen
  • Vision for Folkeskolen i Svendborg Kommune tolket og perspektiveret over i Rantzausminde Skole kontekst,
hvor vi som grundliggende fortolkningsramme har lagt Integrativ perspektivisme ( Wilber)
og Kvalificeret selvbestemmelse ( Jan Tønnesvang)
 

Skolens vision danner retningen for vores arbejde, og visionen bygger på et dannelsesideal som kan rummes i ordene ”Læring og livsduelighed”.

Vi skal danne eleverne, så de kan forlade Rantzausminde Skole som livsduelige mennesker, der har de bedste forudsætninger for at deltage aktivt i samfundslivet.

Alle elever skal have en oplevelse af, at

  • få passende udfordringer
  • være en del af et fællesskab
  • mærke glæde og begejstring ved at gå i skole
  • undervisningen giver mening, så det bliver muligt at danne forestillinger om, hvad jeg kan blive

Folkeskolereformen rummer en bevægelse fra undervisning til målstyret læring, og der er med reformen sket et paradigmeskifte, som sætter fokus på det, der kan måles.

Vores vision og folkeskolereformen supplerer hinanden, fordi vi både skal danne og uddanne, og vi skal have fokus både på faglige mål, samt sociale og personlige udviklingsmål for den enkelte elev, såvel som for klassen.

Dannelsen sker i relationen mellem lærer og elev, og den fordrer, at den enkelte lærer viser eleverne glæden og ansvaret for fællesskabet. Læreren interesserer sig for eleven og virker som et forbillede for eleven og deler sit engagement for faget og for skolen og livet med eleven. Læreren er den vigtigste person i elevens skoleliv.

Det betyder blandt andet, at elevernes læring og trivsel er styrende for de valg, der foretages vedrørende organisering og tilrettelæggelse af skolens samlede opgaver.

Vi ønsker at skabe gode rammer for skolens udvikling og understøtte skolen som en attraktiv arbejdsplads med udvikling og tillid, samtidig med at skolelederens fleksibilitet i planlægningen af skolens samlede opgaver øges. De bedste forudsætninger for børns læring og udvikling skabes på en skole med et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledelse præget af fair processer og høj social kapital.

Dét gøres ved at give det pædagogiske personale ansvaret for selvstændigt og professionelt at løse den samlede opgave i forhold til børns og unges læring og trivsel, og ved at give skoleledelsen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse blandt andet ved at sætte mål og give retning for medarbejdernes arbejde. Fleksibiliteten er indtænkt som en mulighed for den enkelte medarbejder til selv at træffe beslutninger om sin tilstedeværelse på skolen inden for de givne rammer, ligesom professionsidealet aktualiserer den professionelle lærers opgaveløsning.

Vi arbejder for et godt arbejdsmiljø på skolen. Udgangspunktet er, at der er aftalt fælles mødetidspunkter, hvor den pædagogiske refleksion og udvikling kan foregå, ligesom tidspunkterne også kan danne rum for den løbende kommunikation mellem skole og hjem kan foregå. Dette forbedrer muligheden for at styrke samarbejdet mellem det pædagogiske personale og mellem personalet og skolens ledelse.

 

På det følgende menupunkter har vi prøvet at folde elementer og teoretisk baggrund for vores vision ud: