Velkommen til

Børnehaveklasse og SFO

2015 - 2016

FOLKESKOLENS FORMÅL

§1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: Forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrage til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

 

Stk.2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk.3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

VISION for Rantzausminde Skole

DANNELSESIDEAL

1. Høj faglighed

2. Social kompetence

3. Refleksion og evnen til at se sammenhæng

4. Lyst til at lære

Vi håber, I med denne folder kan danne jer et billede af, hvordan vi arbejder med jeres børn.

At starte på Rantzausminde Skole i børnehaveklassen er starten på et langt, spændende
og udfordrende skoleliv.

Anerkendelse og dialog er nøgleord i samarbejdet mellem skolen og hjemmet.

At være veludhvilet og møde til tiden er en selvfølge.

At i Helhedsskolen er der et godt og trygt miljø, hvor der tages hensyn til hinanden.

At de voksne sørger for en klar struktur med tydelige spilleregler.

At der er et højt informationsniveau, hvor kommunikationen foregår via ForældreIntra.

At børn og forældre deltager i forældremøder, trepartssamtaler og andre arrangementer, så børn,
forældre og skolens personale lærer hinanden godt at kende.

Børnehaveklasserne generelt

· Vi har 2 børnehaveklasser, der arbejder tæt sammen, så børnene lærer hinanden godt at kende og
  skaber relationer på tværs af klasserne. Børnehaveklasserne kaldes ”Solen” (0.a) og ”Stjernen” (0.b)

· Vi har 3 børnehaveklasseledere og 1 skolepædagog, der deles om timerne.

· Børnenes skoletid vil være p.t. 4 dage (mandag-torsdag) fra 8.10 -13.50 og 1 dag 8.10 – 13.15

  fra 8.10 – 13.15 i skoleåret 2014 – 2015 – ændringer kan dog forkomme i 2015 - 2016 .

·Morgensamling finder sted hver morgen, hvor der er sange og evt. meddelelser.

· En` dag om ugen er der udeskoledag.

· Børnene må gerne medbringe 2 madpakker - en lille til om formiddagen og en større til selve

   spisepausen. Der kan ikke købes mad på skolen for 0. - 3. årgang.

· Idræt og bevægelse er en stor del af Helhedsskolen, dog er det kun selve idrætstimerne, børnene skal

   have idrætstøj og håndklæde med til.

· Der er mulighed for, at enkeltelever kan få tilbud om ekstra motorisk træning, hvis der måtte være behov

   for dette.

· Børnehaveklasserne har venskabsklasser/elever fra 5. årgang, som vil være sammen med børnene ved

   forskellige aktiviteter i løbet af året.

· Afholdelse af forældremøder og trepartssamtaler, hvor børnehaveklasseledere, børnehaveklasselærere og

  SFO deltager.

· Kommende 1. klasses klasselærere deltager i nogle af timerne sammen med børnehaveklasselæreren i

   løbet af foråret
 

Forventningsafklaring

Læringen foregår, når børnene trives og er skoleparate. På det første forældremøde i børnehaveklassen vil der blive afstemt forventninger mellem skolen og hjemmet.

Inden da, mener vi, det er vigtigt, at I som forældre ved, hvilke forventninger, skolen har til jer og jeres børn.

Vi sætter fokus på at styrke og udvikle børnenes sociale relationer, selvhjulpenhed og det følelsesmæssige:

Endvidere at børnene

· er veludhvilede

· møder til tiden

· har madpakker med

· medbringer tøj efter vejrforholdene og skiftetøj

· at pennalhuset er i orden

Og at I som forældre

· bakker op omkring børnenes skolegang

· følger børnenes skoleforløb via ForældreIntra
 

SFO-del

SFO står for SkoleFritidsOrdning og er den tid, børnene er på skolen under friere rammer end skoledelen. SFO’en er forældrebetalt.

Åbningstid/priser (2014-takster)

Morgenmodul       06.30 - 08.10       613.- kr.

(Hvis der kun betales for morgenmodulet, er der ikke pasning i ferierne)

Heldagsmodul       06.30 - 08.10    1.422.- kr.
                             
13.15 - 17.00

Fredag fra            13.20 – 16.00

Lukkedage/ferie  ugerne 28 – 29 – 30
                             
mellem jul og nytår
                             
fredag efter Kr. Himmelfarts dag
                              
5. juni

Personale

Der er 7 pædagoger, som tager sig af børnene, når de er færdige med skoledelen. 4 af pædagogerne er med i skoledelen i 12 timer pr. årgang (0. - 3. årgang), så børn og voksne allerede kender hinanden.

Aktiviteter

· kreative værksteder

· boldspil

· rollespil

· sang og dans

· kortspil

· lektielæsning

· ture i skoven

· ...og hvad der ellers rører sig og er behov for

Fra indskrivning til skolestart

Når børnene er indskrevet til opstart i børnehaveklasserne, vil der i foråret ske flg.:

· I vil modtage en invitation til forskellige arrangementer/infomøder i løbet af foråret, så I og jeres børn

   kan lære skolen at kende.

· Børnehaveklasselederne har overleveringsmøder vedrørende enkelte børn fra børnehaverne, hvis der er

   behov for dette. Dette foregår i maj måned. Ved indskrivningen vil I blive bedt om at give jeres

   samtykke til, at daginstitutionen og skolen snakker sammen om det enkelte barn og relationer

   mellem børnene.

· Gruppeplacering finder sted først i juni i samråd med personale fra børnehaverne og ud

   fra skolens principper om klassedannelser (se www.rantzausmindeskole.dk  -  principper). Dog sker de

   endelige klassedelinger først ved efterårsferien 2014.

· I er altid velkommen til at komme på besøg på skolen eller kontakte skolen, hvis der er noget,

   I er i tvivl om.